ข้อมูลทั่วไป


          วิสัยทัศน์และพันธกิจ

       วิสัยทัศน์

    ” มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำธรุกิจค้าปลีกขนาดใหญ่สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต อันจะก่อให้เกิดผล               ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น “

        พันธกิจ

  1. เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้าและ สังคม
  2. เราจะดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
  3. เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
  4. เราจะให้ความสำคัญและจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานและมีความรับผิดชอบ
  5. เราจะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
  6. เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน

         ประเภทธุรกิจ

    บริษัท ไอที  ซิตี้ จำกัด (มหาชน)  ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก  (Retail Superstore)  จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต  (Tablet)  อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) โทรศัพท์มือถือ ( Smart  Phone )  รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและ Smart Phone แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ” ไอที ซิตี้ ” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบ  ไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า   “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร “

      สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ

Home Page
www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0-2656-5030-45 โทรสาร 0-2656-5049

ทุนจดทะเบียน
303,798,859 บาท แบ่งออกเป็น 303,798,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญจำนวน 286,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท
0107545000349

สาขา
ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 128 สาขา ดังนี