คณะกรรมการ

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการ,ประธานคณะผู้บริหาร,กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 

 

นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

กรรมการ

นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

กรรมการ

 

 

นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 

 

นายพิภพ โชควัฒนา

กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 

นายดำเนิน แก้วทวี

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.สาธิต ปิติวรา

กรรมการอิสระ