บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด(มหาชน)

Address:  สำนักงานใหญ่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Email: nannaphat_t@itcity.co.th
Phone: 0-2656-5030-45
Fax: 0-2656-5049