รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับที่ รายชื่อกรรมการ จำนวนหุ้น อัตราส่วน หมายเหตุ*
1 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 111,666,601 30.477
2 นายพิชัย นีรนาทโกมล 80,000,000 21.834
3 นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 19,823,881 5.410
4 นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์ 12,887,101 3.517
5 นางสาวพิรดา อิงค์ธเนศ 7,000,000 1.910
6 นายชวลิต วิสราญกุล 6,312,500 1.723
7 นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร 4,999,999 1.365
8 บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด 3,541,218 0.966
9 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) 3,541,015 0.966
10 นางสาวพรวลัญช์ พานิชภักดี 3,500,000 0.955
11 ผู้ถือหุ้นรายอื่น 113,126,544 30.875
รวม 366,398,859 100.00