โครงสร้างการถือหุ้น

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 15 กรกฏาคม 2562
ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1.  บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)  111,666,601 38.990
2   นายวีรพัฒน์  พูนศักดิ์อุดมสิน  19,823,881 6.922
3.. นางสุรางค์รัตน์   ประยูรหงษ์  11,365,900 3.969
4.  นางสาวพิรดา  อิงค์ธเนศ  7,000,000 2.444
5   นายแพทย์วิชรัตน์  ชวาลอัมพร  4,999,999 1.746
6.  บริษัท สัมพันธมิตร  จำกัด  3,541,218 1.236
7.  บริษัท  นิวซิตี้  (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)  3,541,015  1.236
8. นางสาวพรวลัญช์  พานิชภักดี  3,500,000 1.222
9. นายเชาวน์   อิงค์ธเนศ  3,060,000 1.068
10. นายธนธร  ทั่งทอง  2,950,000 1.030
ผู้ถือหุ้นรายอื่น  114,950,245 40.136
รวม 286,398,859 100.00